PHOTON ENERGY GROUP

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 
(dále jen „Zásady“) 

Tento dokument se také zabývá zpracováním osobních údajů a našimi zásadami používání cookies. 

1.       Správce osobních údajů 

Správcem je jakákoli právnická osoba, která je součástí Photon Energy Group, což je skupina právnických osob pod společnou kontrolou společnosti Photon Energy N.V., se sídlem Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam 1083 HN, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou (Kamer van Koophandel), obchodní číslo: 51447126, DIČ: NL850020827B01 (jako mateřská společnost) (dále jen „Správce“ nebo „My“). Správce poskytuje služby spojené se solární energií a úpravou vody a v rámci své činnosti spravuje své webové stránky www.photonenergy.com nebo www.lerta.energy (dále jen „webová stránka“). 

2. Zpracování osobních údajů 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rámci své podnikatelské činnosti zpracováváme osobní údaje návštěvníků webových stránek a zpracováváme osobní údaje fyzických osob pro marketingové, prodejní a náborové účely (tzv. návštěvníci nebo jiné fyzické osoby dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“ nebo „Vy“). Jsme součástí skupiny podniků nebo institucí přidružených k ústřednímu orgánu (Photon Energy N.V.), který může mít oprávněný zájem na předávání Osobních údajů (jak je definováno níže) v rámci skupiny podniků pro interní administrativní účely, jak předpokládá preambule č. 48 Nařízení. 

Osobními údaji se ve smyslu Nařízení rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje lze zpracovávat s Vaším souhlasem i bez něj. 

Osobní údaje zpracováváme jako správce. Osobní údaje mohou být v některých případech zpracovávány jiným zpracovatelem na základě smluvního vztahu mezi námi a takovým zpracovatelem. Jejich seznam Vám můžeme poskytnout na Vaši žádost. 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě níže uvedených právních důvodů: 

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou 
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje 
 • zpracování je nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů (např. soudní spor nebo uplatnění pojistné události); rozsah Osobních údajů je omezen na Osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku 
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
 • Váš výslovný souhlas 

3. Zpracování osobních údajů z našich webových stránek 

Z webové stránky zpracováváme následující osobní údaje: 

 • IP adresa 
 • Zobrazené stránky 
 • Datum a čas sledování 
 • Referenční adresa URL 
 • Nastavení jazyka 
 • Zeměpisná poloha 

Při každé návštěvě naší webové stránky se údaje o používání přenášejí prostřednictvím příslušného webového prohlížeče a ukládají se do souborů protokolu. 

Osobní údaje budou anonymizovány a použity pro statistické účely ke zlepšení webové stránky a k ochraně serverů před zneužitím třetími stranami, což je naším oprávněným zájmem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

Osobní údaje z webových stránek zpracováváme automatizovaně; Nepoužíváme profilování. Automatizovaným zpracováním se rozumí zpracování Osobních údajů, kdy jsou využívány výhradně automatizované informační systémy, např. IT aplikace, software atd. 

4. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely 

Pro marketingové účely dále zpracováváme následující osobní údaje: 

 • Jméno a příjmení 
 • E-mail 
 • Adresa 
 • Telefonní číslo 

Marketing zahrnuje především nabídku produktů či služeb Photon Energy Group. Na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat nabídky elektronicky, nejlépe e-mailem. Vždy můžete požádat o zrušení přijímání nabídek (odhlásit se). 

Osobní údaje pro marketingové účely nejsou zpracovávány automatizovaně. 

5. Zpracování osobních údajů pro prodejní účely 

Na základě Vašeho souhlasu a žádosti zpracováváme níže uvedené Osobní údaje za účelem vypracování nezávazné nabídky na instalaci domácích FV systémů pro Vás. 

 • Jméno a příjmení 
 • E-mail 
 • Adresa 
 • Telefonní číslo 
 • Osobní údaje pro tento účel nejsou zpracovávány automatizovaně. 

6. Zpracování osobních údajů pro účely náboru  

Vaše osobní údaje 

 • Jméno a příjmení 
 • E-mail 
 • Adresa 
 • Telefonní číslo 
 • Informace o Vaší odborné praxi 
 • Informace o Vašem vzdělání a zájmech 

budou zpracovány za účelem provedení náborového procesu, uzavření pracovní smlouvy nebo budoucího náboru (pokud je k tomuto účelu udělen dodatečný souhlas). Souhlas se zpracováním údajů udělujete (a) poskytnutím osobních údajů (Váš životopis) prostřednictvím přihlášky v sekci Kariéra na www.photonenergy.com, (b) zasláním životopisu na adresu careers@photonenergy.com, info@photonenergy.com, info@photonenergy.cz nebo jakoukoli jinou e-mailovou adresu, kterou může Správce čas od času mít, (c) poskytnutím svého životopisu prostřednictvím osobního doporučení. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budou zpracovávány do případného odvolání souhlasu se zpracováním, nejdéle však 18 měsíců od ukončení výběrového řízení (na základě oprávněného zájmu Správce uplatnit svůj nárok nebo se bránit případným žalobám). Pokud udělíte dodatečný souhlas pro budoucí nábor, budou vaše údaje zpracovávány po dobu 2 let. 

7. Předávání osobních údajů třetím stranám 

Při zpracování Osobních údajů nedochází k neoprávněnému předávání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (s níže uvedenými výjimkami). Shromážděné Osobní údaje jsou předávány výhradně v rámci Photon Energy Group nebo (v případě naší zákonné povinnosti) úřadům státní správy a institucím nebo našim poskytovatelům služeb, kteří působí jako zpracovatelé Osobních údajů podle Nařízení. 

Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabránili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim Osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo zpracování nebo jinému zneužití. 

8. Doba zpracování osobních údajů 

Není-li uvedena doba zpracování, jsou Osobní údaje v souvislosti s webovou stránkou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu k dosažení daného cíle. Pokud zákon neurčuje konkrétní dobu uchovávání údajů, dobu uchovávání určujeme sami s ohledem na zásady přiměřenosti a zákonnosti. 

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje, dokud tento souhlas neodvoláte a nepožádáte o zrušení tohoto zpracování (odhlásit se). 

9. Práva související se zpracováním osobních údajů 

Máte právo požadovat následující práva. Máte právo: 

 • na informace, jaké Osobní údaje zpracováváme 
 • na přístup k Osobním údajům 
 • na opravu osobních údajů 
 • na výmaz osobních údajů 
 • na omezení zpracování osobních údajů 
 • na přenositelnost osobních údajů (právo získat osobní údaje, které jste poskytli) 
 • na kopii osobních údajů 
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů 

Výše uvedené můžete uplatnit písemně na adresu sídla Správce nebo e-mailem na adresu privacy@photonenergy.com. Odpovíme Vám nebo Vám poskytneme informace o přijatých opatřeních co nejdříve po obdržení Vaší žádosti. 

Pokud se domníváte, že byla v důsledku našeho zpracování osobních údajů porušena Vaše práva dle Nařízení, máte dále právo podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo v případě Austrálie u Úřadu australského komisaře pro informace. 

10. Používání souborů cookie 

K optimalizaci našich webových stránek používáme soubory cookies. Cookie je textový soubor, který je buď dočasně uložen v paměti počítače (dále jen „session cookie“), nebo uložen na pevném disku (dále jen „trvalý soubor cookie“). Soubory cookies obsahují informace o předchozích návštěvách uživatele na serveru nebo informace o tom, které stránky nebo služby uživatel navštívil. Soubory cookies se používají k identifikaci počítače uživatelů při používání sítě. Specifické soubory cookies se používají ke zlepšení jejich funkčnosti při procházení webu. Vždy máte možnost odmítnout nastavení netechnických (volitelných) cookies. To se obvykle provádí výběrem příslušné možnosti v nastavení vašeho prohlížeče. Popis, doména a doba platnosti souborů cookies jsou uvedeny v Cookie Settings

11. Používání Google Analytics 

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“) k získání přehledu a zlepšení funkčnosti naší webové stránky nebo ke shromažďování údajů pro marketingové účely. Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) mohou být přenášeny a ukládány společností Google na serverech mimo Evropskou unii. Google Analytics provozuje datová centra po celém světě, včetně Spojených států, s cílem maximalizovat rychlost a spolehlivost služeb. Než jsou data přenesena na jakýkoli server ve Spojených státech, jsou shromažďována na místních serverech, kde jsou IP adresy uživatelů anonymizovány (pokud je tato funkce povolena zákazníky). Můžete se odhlásit a odmítnout používání analytických souborů cookies

Kromě toho můžeme používat Google Signály. To jsou údaje o relacích z webů a aplikací, které Google spojuje s Uživateli, kteří se přihlásili ke svým účtům Google a zapnuli personalizaci reklam. Toto spojení dat s těmito přihlášenými uživateli se používá k umožnění vytváření přehledů mezi zařízeními a remarketingu mezi zařízeními. Další informace naleznete zde.

12. Změny Zásad ochrany osobních údajů 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme oprávněni měnit nebo doplňovat; změna je účinná jejím zveřejněním na webových stránkách Správce. 

Disclaimer 

1. Omezení odpovědnosti 

Přes maximální péči při přípravě webových stránek nezaručujeme přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Používání obsahu webových stránek je na vaše vlastní riziko. Používáním webových stránek nevzniká žádný smluvní vztah mezi Uživatelem a jakýmkoli subjektem Photon Energy Group. 

2. Externí odkazy 

Pokud webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran (dále jen „externí odkazy“), za obsah těchto webových stránek ručí příslušný provozovatel. V době propojení nebylo z naší strany zjištěno žádné porušení zákonů nebo práv třetích stran. Nemáme žádný vliv na současný a budoucí vzhled a obsah odkazovaných stránek. V žádném případě žádný obsah odkazovaných stránek nelze chápat jako prohlášení, nabídky nebo reklamu Photon Energy Group nebo jakýmkoli jiným způsobem jako obsah této webové stránky. Jakmile se dozvíme o porušení zásad na odkazovaných stránkách, budou tyto odkazy okamžitě smazány. 

Právo duševního vlastnictví, autorské právo a práva související s autorským právem 

Obsah zveřejněný na webových stránkách je chráněn autorským právem nebo jiným zákonem o duševním vlastnictví. Každé nepovolené použití obsahu a informací na webových stránkách vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Photon Energy N.V. nebo příslušných vlastníků autorských práv.

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.